คุณภาพน้ำView records
หมายเหตุ
  • ตัวเลขสีน้ำเงิน อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
  • ตัวเลขสีเขียว อยู่ระหว่างเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม แต่ไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
  • ตัวเลขสีแดง เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
หน่วยของคุณภาพน้ำ
  • EC ไมโครซีเมนส์/ซม.
  • Temp องศาเซลเซียส
  • Ca,Mg,Na,K,Fe,Mn,Cu,Zn,SO4,Cl,CO3,HCO3,F,NO2,NO3,TH,non-H,TDS,As,Pb,Cd,Cr,Hg,Se มิลลิกรัม/กรัม